Frivilligfredag 2012, hvor OZ2NYB deltog

Frivilligfredag 2012 Frivilligfredag 2012 Frivilligfredag 2012 Frivilligfredag 2012 Frivilligfredag 2012 Frivilligfredag 2012
Frivilligfredag 2012 b00.gif Frivilligfredag 2012
Frivilligfredag 2012 Frivilligfredag 2012
Frivilligfredag 2012 Frivilligfredag 2012
Frivilligfredag 2012 Frivilligfredag 2012
Frivilligfredag 2012 Frivilligfredag 2012
Frivilligfredag 2012 Frivilligfredag 2012 Frivilligfredag 2012 Frivilligfredag 2012 Kommende billeder Frivilligfredag 2012 Frivilligfredag 2012

Opdateret 25. januar 2016 OZ3TQ