Experimenterende Danske Radioamatører

Nyborg-afdeling, OZ2NYB

 

VEDTÆGTER 2020

 

Paragraf 1          Afdelingens formål er at samle amatørradiointeresserede fra Nyborg og omegn til foredrag og demonstrationer samt til dygtiggørelse af medlemmerne i amatørradiohobbyen.

 

Paragraf 2          Stk. 1
Afdelingen har 3 former for medlemskab; et aktivt, et passivt, og et
familiemedlemskab.
Familiemedlemsskabet er hvis flere medlemmer tilhører samme husstand, dette indebærer at alle familiemedlemmer har samme status, enten aktiv eller passiv, til et af generalforsamlingen fastsat kontingent.
Alle aktive medlemmer har stemmeret.


Stk. 2
Passivt medlemskab kan opnås af personer som ønsker at støtte klubbens
virke.
Passive medlemmer modtager informationsmateriale på linie med aktive
medlemmer og inviteres til særlige arrangementer.

                             Passive medlemmer må kun benytte afdelingens kaldesignal ved
arrangementer i afdelingens regi. De har ingen stemmeret, ej heller ret til brug af afdelingens øvrige faciliteter såsom lekture samt teknisk udstyr.

 

                             Stk. 3.: Medlemskontingentet til afdelingen fastsættes på generalforsamlingen. Efter 3 måneders restance slettes man af afdelingens medlemsliste. Ved senere ny indmeldelse betales et indskud svarende til 3 måneders kontingent.

 

Paragraf 3          Lokalafdelingen vælger selv sin formand og bestyrelse, som alle skal være             stemmeberettigede medlemmer af EDR. (EDR’s Vedtægter § 9. stk. 3.)

                             Lokalafdelingen ledes af en formand, kasserer og sekretær, foruden 2                    bestyrelsesmedlemmer, samt 1 suppleant.

                             Bestyrelsen vælges på de ordinære generalforsamlinger for en periode af 2 år, dvs. formand + 1 bestyrelsesmedlem i ulige år samt kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Valg til bestyrelsen kan foregå skriftligt.

 

 

 

 

Paragraf 4          Afdelingens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i maj måned. Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindste omfatte:

1.       Valg af dirigent.

2.       Formanden aflægger beretning.

3.       Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

4.       Indkomne forslag.

5.       Valg af bestyrelse som følger:

Formand + 1 bestyrelsesmedlem i ulige år

Kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

Suppleant.

Valg af revisorer.

6.      Fastsættelse af det kommende års kontingent

7.       Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Paragraf 5          Tegningsregler.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil.

Kassereren alene disponerer over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

Formanden fører kontrol med netbanken ved at have adgang til at se netbankens kontobevægelser.

 

Paragraf 6          Lovlig indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt med 14 dages varsel.

 

Paragraf 7          Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når mindst 1/3 af medlemmerne eller bestyrelsen fremsætter ønske herom.

 

Paragraf 8          Afdelingens opløsning kan kun finde sted, når 2/3 af medlemmerne stemmer herfor.

                             Afdelingens værdier deponeres hos E.D.R. til ny afdeling oprettes i Nyborg.

 

                             Således vedtaget på generalforsamlingen i Nyborg, den 13. august  2020, hvorved de gamle vedtægter sættes ud af kraft.

 

OZ3TQ, Nicholas Plutte               OZ1LD, Leon Johannessen         OZ7KMO Martin Olsen

Formand, Sekretær                        Kasserer                                           Bestyrelsesmedlem

 

OZ4HGA, Hans Geelbach Andersen                                                   OZ2MS, Mogens Egelund

Bestyrelsesmedlem                                                                                 Bestyrelsesmedlem